Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

  1. Toepasselijkheid
    1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen VormVitaal en een cliënt en de uitvoering daarvan.
  2. Totstandkoming van de overeenkomst

         2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling. 

     3.  Verplichting VormVitaal

         3.1 VormVitaal neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

         3.2  Bij de volgende contra-indicaties wordt er geen behandeling uitgevoerd:

              – Zwangerschap/ of bezig met zwanger worden.

              – Het geven van borstvoeding;

              – vrouwen met een koperen spiraal;

              – Hart en/of vaatziektes;

              – een onlangs doorgemaakte beroerte;

              – Grote vochtophopingen;

              –  onder behandeling zijnde van kanker

              – Pacemaker.

    4. Verplichting Cliënt

      4.1 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan VormVitaal worden verteld.

     4.2 In elk geval de volgende informatie is van belang en moet worden vermeld:

          – Zwangerschap/of bezig met zwanger worden;

          – Het geven van borstvoeding;

          – vrouwen met een koperen spiraal;

          – Hart en/of vaatproblemen;

          – Een onlangs doorgemaakte beroerte;

          – Grote vochtophopingen;
          – onder behandeling zijnde van kanker

          – Pacemaker.

    5. Aansprakelijkheid

      5.1 VormVitaal is niet aansprakelijk voor het niet behaalde resultaten, aangezien het resultaat afhankelijk is van veel factoren waarop VormVitaal geen invloed heeft.

      5.2 VormVitaal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

      5.3 VormVitaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

      5.4 VormVitaal is niet aansprakelijk in een situatie waarin sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van VormVitaal, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

    6. Afspraken

       6.1 De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan VormVitaal melden.

       6.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VormVitaal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen, behoudens in geval van overmacht door cliënt.

       6.3 Indien de cliënt later komt dan de afgesproken tijd komt, mag VormVitaal de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

       6.4 VormVitaal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden, behoudens in geval van overmacht.

    7. Persoonsgegevens & privacy

       7.1 De cliënt voorziet VormVitaal vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan VormVitaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

       7.2 VormVitaal neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een fysieke klantenkaart. De meetgegevens worden op een apart formulier verwerkt.

       7.3 VormVitaal vernietig het formulier met meetgegevens een half jaar na de afloop van de behandeling. Het formulier met de persoonsgegevens gegevens wordt vijf jaar na afloop van de behandeling vernietigd.

    8. Prijs en betaling

       8.1 VormVitaal vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

       8.2  Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

       8.3  De cliënt betaalt:

  • Voor een proefbehandeling of losse behandeling: direct na afloop contant of via pinbetaling;
  • Voor een kaart of abonnement: het bedrag voorafgaand aan de eerste behandeling via pinbetaling of bankoverschrijving;
  • Voor een halfjaarabonnement: het bedrag voorafgaand aan de eerste behandeling. Gespreide betaling van een halfjaar abonnement is mogelijk na instemming van VormVitaal.

      8.4  Behandeling vindt enkel plaats in geval van tijdige betaling.

      8.5  Abonnementen eindigen automatisch na de laatste behandeling.

      8.6  Er vindt geen restitutie plaats op eenmaal aangekochte kaarten, abonnementen en cadeaubonnen

      8.7  Cadeaubonnen en abonnementen hebben een geldigheidsduur van één jaar, en gaat in op de datum van aanschaf.

     8.8  Kaarten en abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan een ander.

   9. Geldigheid kaarten, abonnementen en cadeaubonnen

      9.1 Een 10-rittenkaart geeft recht op 10 behandelingen.

      9.2 Een halfjaarabonnement geeft recht op 26 behandelingen.

      9.3 De looptijd van een cadeaubon heeft een geldigheidsduur en gaat in op de datum zoals vermeld op de bon zelf.

  10. Klachten

      10.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de betreffende VormVitaal salon.

      10.2 VormVitaal moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

      10.3 een klacht schort de betalingsverplichting van een cliënt niet op.

   11. Garantie

      11.1 Is er na de proefbehandeling in totaal (dus gemeten over de verschillende zones) niet minimaal 4 centimeter afname,
            dan hoeft deze proefbehandeling niet betaald te worden.

   12. Beschadiging en/of diefstal

      12.1 VormVitaal heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

      12.2 VormVitaal meldt diefstal altijd bij de politie.

   13. Behoorlijk gedrag

       13.1 De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen.

    14. Toepasselijk recht

      14.1 Op elke overeenkomst tussen VormVitaal en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

      14.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd bij VormVitaal en worden altijd gelezen door cliënt.